Látogatóink száma

We have 15 guests online
There are no translations available.

 

 

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

 

2014

év

 

 

SZÉKESFEHÉRVÁRI BESZÉDHIBÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY

egyéb szervezet megnevezése

 

8000 Székesfehérvár Árpád u. 3.

címe

 

 

 

Nagykanizsa, 2015.03.28

 

P.H.

………………………………….

képviselő

 

 

 

 

 

1. A szervezet alapadatai

 

  1. Elnevezés:      Székesfehérvári Beszédhibásokért Alapítvány
  2. Képviselő:      Falusi Tamás
  3. Székhely:        8000 Székesfehérvár Árpád u. 3.
  4. Levelezési cím: u. a.
  5. Adószám:       18492714-1-07

 

2. Számviteli beszámoló

 

Mérleg forduló napja:    2014 december 31.

Mérlegzárás időpontja:  2014. december 31.

 

A számviteli politika fő vonásai

 

Székesfehérvári Beszédhibásokért Alapítvány a könyvviteli nyilvántartását a  kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti a 2000. évi C Számviteli törvényben és a 224/2000 (XII. 19.) Kormány rendeletben (a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól) meghatározottak szerint.

 

A 100.000,- Ft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközök után az amortizációt aktiváláskor egy összegben számolja el.

Egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineárisan történik.

Az értékcsökkenést a tárgyi eszköz aktiválásának napjától kezdődően számolja el.

Az alapítvány készletnyilvántartást nem vezet, a készletek mennyiségét év végi leltárral állapítja meg. A készletek értékelése az utolsó beszerzési áron, bekerülési értéken történik.

 

Adózási sajátosságok

Az alapítvány az általános forgalmi adónak nem alanya. Mivel vállalkozási tevékenységet nem végez, társasági adófizetési kötelezettsége nincs. Az alapítvány tevékenysége alapján helyi adó és illetékmentes.

 

Eszközök és források

 

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök 2014 évi értéke 0, Ft volt. Az eszközök állománya sem értékben sem összetételben nem változott jelentősen az előző évihez képest.

 

Forgó eszközök

 

Székesfehérvári Beszédhibásokért Alapítvány pénzeszköz állománya az alábbiak szerint alakul:

Bankszámlán lévő pénzkészlete:                                   168 995,- Ft

Házipénztárban lévő pénzkészlete:                                       890,- Ft

A követelések között lejárt, el nem ismert követelést nem tartunk nyilván.

 

Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolás képzésére a tárgyévben nem került sor.

 

Eredmény, likviditás

A tárgyévi eredmény – 2 246 eFt. Vállalkozási tevékenységből 2014-ben bevétel nem keletkezett, költséget nem számoltunk el.

Az alapítvány a tárgyévi fizetési kötelezettségeit határidőben teljesíteni tudta, lejárt határidejű kötelezettsége nincs.

 

Céltartalékok

A tárgyévben céltartalék képzésre nem volt szükség.

 

Kötelezettségek

Az alapítványnak 2014. évi rövid-, és hosszúlejáratú kötelezettsége nincs.

 

Kapott támogatások

Helyi Önkormányzat támogatása

75 000

NAV 1 %

46 596

magánszemély felajánlás

10 000

Összesen

131 596

Egyéb bevételek

Egyéb bevételek között mutattuk ki a kamatbevételekből származó 10.731,- Ft bevételt

 

2014. évi bevételek összesen:                                                                        142 327 ,- Ft

 

tevékenység anyagköltsége

18 465

Egy éven belül elhaszn. eszközök költségei

69 395

Irodaszerek, nyomtatványok költsége

11 675

Szakkönyvek, folyóiratok

342 732

Anyagköltségek

442 267

Postai szolgáltatás, telefonköltség

35 840

Karbantartás költsége

3 005

Hirdetés

50 000

Könyvelési szolgáltatás

24 000

Terápiás foglalkozás

1 715 820

Adatfeldolgozás

102 000

Igénybevett szolgáltatás összesen

1 930 665

Bankszámlavezetés költsége

14 954

Egyéb szolgáltatások összesen

14 954

személyi jellegű kifizetés

106 710

 

 

 

 

2014. évi kiadások összesen:                                                                                  2 494 596,-Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8

4

9

2

4

1

4

9

4

9

9

5

2

9

0

7

Statisztikai számjel

 

Az egyéb szervezet megnevezése:            Székesfehérvári Beszédhibásokért Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:                           8000 Székesfehérvár Árpád u. 3.

 

KETTŐS könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített ÉVES beszámolójának MÉRLEGE 2014. év

 

adatok E Ft-ban

Sor-

szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A.   Befektetett eszközök (2-5. sorok)

0

 

0

2.

I.  Immateriális javak

0

 

0

3.

II.  Tárgyi eszközök

0

 

0

4.

III.  Befektetett pénzügyi eszközök

0

 

0

5.

IV.  Befektetett eszközök értékhelyesbítése

0

 

0

6.

B. Forgóeszközök (7-10. sorok)

2 522

 

170

7.

I. Készletek

0

 

0

8.

II. Követelések

0

 

0

9.

III. Értékpapírok

0

 

0

10.

IV. Pénzeszközök

2 522

 

170

11.

C. Aktív időbeli elhatárolások

0

 

0

12.

Eszközök (aktívák) összesen(1.+6.+11. sor)

2 522

 

170

13.

D. Saját tőke (14.-19. sorok)

2 522

 

170

14.

I.   Induló tőke/Jegyzett tőke

1 142

 

2 522

15.

II.  Tőkeváltozás/Eredmény

- 88

 

 

16.

III.  Lekötött tartalék

0

 

0

17.

IV.  Értékelési tartalék

0

 

0

18.

V.  Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

 

1 468

 

- 2352

19.

VI.  Tárgyévi eredmény vállalkozási

tevékenységből

0

 

0

20.

E. Céltartalékok

0

 

0

21.

F. Kötelezettségek (22.-23.sorok)

0

 

0

22.

I.  Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

 

0

23.

II.  Rövid lejáratú kötelezettségek

0

 

0

24.

G. Passzív időbeli elhatárolások

0

 

0

25.

Források (passzívák) összesen

(13.+20.+21.+24. sor)

2 522

 

170

 

 

Keltezés: Nagykanizsa, 2015.03.28

az egyéb szervezet vezetője

(képviselője)

 

 

 

1

8

4

9

2

7

1

4

9

4

9

9

5

2

9

0

7

Statisztikai számjel

Az egyéb szervezet megnevezése: Székesfehérvári Beszédhibásokért Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:                                 8000 Székesfehérvár Árpád u. 3.

KETTŐS könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített ÉVES beszámolójának EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2014. év

adatok E Ft-ban

Sor-

szám

Tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A.  Összes tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)

2 599

 

142

2.

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

 

 

0

3.

a) alapítótól

 

 

0

4.

b) központi költségvetéstől

 

 

0

5.

c) helyi önkormányzattól

20

 

75

6.

d) egyéb

 

 

0

7.

magánszemélytől , szervezettől kapott támogatás

SZJA 1 %

42

 

10

47

8.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

2 532

 

0

9.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 

 

0

10.

4. Tagdíjból származó bevétel

 

 

0

11.

5. Egyéb bevétel (kamat)

5

 

10

12.

B.  Vállalkozási tevékenység bevétele

0

 

0

13.

C.  Összes bevétel (A.+B.)

2 599

 

142

14.

D. tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

1 132

 

2 495

15.

1. Anyag jellegű ráfordítások

180

 

442

16.

2. Személyi jellegű ráfordítások

0

 

107

17.

3. Értékcsökkenési leírás

0

 

0

18.

4. igénybevett szolgáltatások

937

 

1 931

19.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai -

15

 

15

20.

6. Egyéb ráfordítások

0

 

0

21.

E.  Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

0

 

0

22.

1. Anyagjellegű ráfordítások

0

 

0

23.

2. Személyi jellegű ráfordítások

0

 

0

24.

3. Értékcsökkenési leírás

0

 

0

25.

4. Egyéb ráfordítások

0

 

0

26.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

 

0

27.

6.  Rendkívüli ráfordítások

0

 

0

 

 

1

8

4

9

2

7

1

4

9

4

9

9

5

2

9

0

7

Statisztikai számjel

Az egyéb szervezet megnevezése:     Székesfehérvári Beszédhibásokért Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:                   8000 Székesfehérvár Árpád u. 3.

 

KETTŐS könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített ÉVES beszámolójának EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2014. év

 

adatok E Ft-ban

Sor-

szám

Tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

28.

F.  Összes ráfordítás (D+E)

1 131

 

2 495

29.

G.  Adózás előtti eredmény (B-E)

 

 

 

30.

H.  Adófizetési kötelezettség

 

 

 

31.

I.  Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

 

 

 

32.

J.  Tárgyévi eredmény (A-D)

1 468

 

- 2 352

 

Tájékoztató adatok

 

33.

A.   Személyi jellegű ráfordítások

107

34.

1. Bérköltség

0

35.

Ebből:  - megbízási díjak

60

36.

- tiszteletdíjak

0

37.

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

38.

3. Bérjárulékok

47

39.

B.   A szervezet által nyújtott támogatások

0

40.

C.   Továbbutalási céllal kapott támogatás

0

41.

D.   Továbbutalt támogatás

0

 

 

Keltezés: Nagykanizsa, 2015. március 28.

 

 

 

…………………………………………………….

Szervezet képviselője

 

P.H.

 

 

 

Záradék

 

Székesfehérvári Beszédhibásokért Alapítvány kuratóriuma a 2014. évi egyszerűsített éves beszámolót a 001/2015 számú határozat alapján 2015. 03. 30.-án elfogadta.

 

 

Tanácsadás, vizsgálat

Előzetes bejelentkezés alapján térítésmentes beszédvizsgálatokat és tanácsadást tartunk minden korosztály számára
Vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben! Kattintson a Kapcsolat oldalunkra, kollégánk hamarosan válaszol. Köszönjük.