Látogatóink száma

We have 1 guest online
There are no translations available.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

 

közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2013

év

SZÉKESFEHÉRVÁRI BESZÉDHIBÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY

egyéb szervezet megnevezése

8000 Székesfehérvár Árpád u. 3.

címe

Nagykanizsa, 2014-05-19

P.H.

………………………………….

képviselő

 

 

Tartalom

1. A szervezet alapadatai

2. Számviteli beszámoló

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékének kimutatása

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének illetve összegének kimutatása

8. Mérleg és eredménylevezetés

9. Közhasznúsági jelentés kiegészítő melléklet

1. A szervezet alapadatai

  1. Elnevezés:      Székesfehérvári Beszédhibásokért Alapítvány
  2. Képviselő:      Falusi Tamás
  3. Székhely:        8000 Székesfehérvár Árpád u. 3.
  4. Levelezési cím: u. a.
  5. Adószám:       18492714-1-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Számviteli beszámoló

 

Mérleg forduló napja:    2013 december 31.

Mérlegzárás időpontja:  2013. december 31.

 

A számviteli politika fő vonásai

Székesfehérvári Beszédhibásokért Alapítvány a könyvviteli nyilvántartását a  kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti a 2000. évi C Számviteli törvényben és a 224/2000 (XII. 19.) Kormány rendeletben (a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól) meghatározottak szerint.

A 100.000,- Ft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközök után az amortizációt aktiváláskor egy összegben számolja el.

Egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineárisan történik.

Az értékcsökkenést a tárgyi eszköz aktiválásának napjától kezdődően számolja el.

Az alapítvány készletnyilvántartást nem vezet, a készletek mennyiségét év végi leltárral állapítja meg. A készletek értékelése az utolsó beszerzési áron, bekerülési értéken történik.

Adózási sajátosságok

Az alapítvány az általános forgalmi adónak nem alanya. Mivel vállalkozási tevékenységet nem végez, társasági adófizetési kötelezettsége nincs. Az alapítvány tevékenysége alapján helyi adó és illetékmentes.

Eszközök és források

 

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök 2013 évi értéke 0, Ft volt. Az eszközök állománya sem értékben sem összetételben nem változott jelentősen az előző évihez képest.

 

Forgó eszközök

Székesfehérvári Beszédhibásokért Alapítvány pénzeszköz állománya az alábbiak szerint alakul:

Bankszámlán lévő pénzkészlete:                                   2 389 929,- Ft

Házipénztárban lévő pénzkészlete:                                   132 225,- Ft

A követelések között lejárt, el nem ismert követelést nem tartunk nyilván.

 

Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolás képzésére a tárgyévben nem került sor.

 

Eredmény, likviditás

A tárgyévi közhasznú eredmény 1 468 eFt. Vállalkozási tevékenységből 2013-ban bevétel nem keletkezett, költséget nem számoltunk el.

Az alapítvány a tárgyévi fizetési kötelezettségeit határidőben teljesíteni tudta, lejárt határidejű kötelezettsége nincs.

Céltartalékok

A tárgyévben céltartalék képzésre nem volt szükség.

Kötelezettségek

Az alapítványnak 2013. évi rövid-, és hosszúlejáratú kötelezettsége nincs.

Kapott támogatások

EMET pályázati támogatás

2 531 819

Helyi Önkormányzat támogatása

20 000

NAV 1 %

42 426

Összesen

2 594 245

Egyéb bevételek

Egyéb bevételek között mutattuk ki a kamatbevételekből származó 4 756,- Ft bevételt

2013. évi bevételek összesen:                                                                        2 599 001 ,- Ft

Közhasznú tevékenység anyagköltsége

14 110

Egy éven belül elhaszn. eszközök költségei

75 331

Irodaszerek, nyomtatványok költsége

85 065

Szakkönyvek, folyóiratok

5 040

Anyagköltségek

179 546

Postai szolgáltatás

32 825

Internet(weboldal tárhelyének bérleti díja)

12 050

Oktatás költsége

486 000

Utazási ktg térítés

26 700

Könyvelési szolgáltatás

72 000

Terápiás foglalkozás

20 000

Adatfeldolgozás

267 000

Regisztrációs díj

20 000

Igénybevett szolgáltatás összesen

936 575

Igazgatási, szolgáltatási díjak, illeték

3 000

Bankszámlavezetés költsége

12 339

Egyéb szolgáltatások összesen

15 339

 

2013. évi kiadások összesen:                                                                                  1 131 460,-Ft

3. Költségvetési támogatás felhasználása

Pályázati támogatás címe: „Afáziás (Beszédfogyatékos) felnőttek komplex megsegítése”. A beszédfogyatékos célcsoport a fogyatékos érintettek azon részét képezik, akiket ritkán támogatnak Magyarországon. A megpályázott tevékenység: afáziás felnőttek számára komplex rehabilitációs szolgáltatások biztosítása. A tervezett szolgáltatási formák: afázia klub (itt: családtagok bevonása is, gyógytorna, családterápia, stb.), egyéni logopédiai kezelések.

4. Vagyon felhasználása

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

2013. év

Megnevezés

Előző év

e Ft

Tárgyév

e Ft

Változás e Ft

Változás %

+

-

+

-

Saját tőke

1 145

2 522

1 377

220,26

Jegyzett tőke

Tőketartalék

Tőkeváltozás

Tárgyévi eredmény

972

1 467

495

150,93

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Székesfehérvári Beszédhibásokért Alapítvány 2013-ban pénzbeli cél szerinti juttatást nem nyújtott.

  1. Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól kapott támogatások

Ft

Felhasználás módja

EMET pályázati támogatás

2 531 819

Anyagköltségek, postaköltség, kis értékű eszközök vásárlása, reprezentációs költség, projektmenedzser díja, megbízási díjak, disszeminációs költségek

Összesen

2 531 819

7. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

A vezető tisztségviselők e tevékenységüket társadalmi munkában végzik, részükre személyi jellegű kifizetés nem történt.

Szakmai beszámoló

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

 

 

 

A Székesfehérvári Beszédhibásokért Alapítvány 2013. évben  is azon munkálkodott, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek és felnőtt beszédhibásokat hozzásegítse a számukra szükséges logopédiai ellátáshoz, a 2013. évben kiemelten (pályázati segítséggel) a felnőtt afáziás, beszédfogyatékos felnőttekre koncentrálva. E program mellett folyamatosan látta el a tanácsadással a hozzájuk forduló szülőket, érdeklődőket. Az alapítvány bemutatására készült brosúra folyamatos terjesztése. Hasonló tevékenységgel működő szervezetekkel kapcsolattartás, együttműködés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8

4

9

2

4

1

4

9

4

9

9

5

2

9

0

7

Statisztikai számjel

 

Az egyéb szervezet megnevezése:            Székesfehérvári Beszédhibásokért Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:                           8000 Székesfehérvár Árpád u. 3.

KETTŐS könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített ÉVES beszámolójának MÉRLEGE 2013. év

adatok E Ft-ban

Sor-

szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A.   Befektetett eszközök (2-5. sorok)

0

 

0

2.

I.  Immateriális javak

0

 

0

3.

II.  Tárgyi eszközök

0

 

0

4.

III.  Befektetett pénzügyi eszközök

0

 

0

5.

IV.  Befektetett eszközök értékhelyesbítése

0

 

0

6.

B. Forgóeszközök (7-10. sorok)

1 142

 

2 522

7.

I. Készletek

0

 

0

8.

II. Követelések

0

 

0

9.

III. Értékpapírok

0

 

0

10.

IV. Pénzeszközök

1 142

 

2 522

11.

C. Aktív időbeli elhatárolások

0

 

0

12.

Eszközök (aktívák) összesen (1.+6.+11. sor)

1 142

 

2 522

13.

D. Saját tőke (14.-19. sorok)

1 142

 

2 522

14.

I.   Induló tőke/Jegyzett tőke

83

 

1 142

15.

II.  Tőkeváltozás/Eredmény

88

 

- 88

16.

III.  Lekötött tartalék

0

 

0

17.

IV.  Értékelési tartalék

0

 

0

18.

V.  Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

(közhasznú tevékenységből)

971

 

1 468

19.

VI.  Tárgyévi eredmény vállalkozási

tevékenységből

0

 

0

20.

E. Céltartalékok

0

 

0

21.

F. Kötelezettségek (22.-23.sorok)

0

 

0

22.

I.  Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

 

0

23.

II.  Rövid lejáratú kötelezettségek

0

 

0

24.

G. Passzív időbeli elhatárolások

0

 

0

25.

Források (passzívák) összesen

(13.+20.+21.+24. sor)

1 142

2 522

Keltezés: Nagykanizsa, 2014-05-19

az egyéb szervezet vezetője

(képviselője)

 

1

8

4

9

2

7

1

4

9

4

9

9

5

2

9

0

7

Statisztikai számjel

Az egyéb szervezet megnevezése: Székesfehérvári Beszédhibásokért Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:                                 8000 Székesfehérvár Árpád u. 3.

KETTŐS könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített ÉVES beszámolójának EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2013. év

adatok E Ft-ban

Sor-

szám

Tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A.  Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)

1 059

 

2 599

2.

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

 

 

 

3.

a) alapítótól

 

 

 

4.

b) központi költségvetéstől

 

 

 

5.

c) helyi önkormányzattól

 

 

20

6.

d) egyéb

 

 

 

7.

magánszemélytől , szervezettől kapott támogatás

SZJA 1 %

60

79

 

 

42

8.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

917

 

2 532

9.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 

 

 

10.

4. Tagdíjból származó bevétel

 

 

 

11.

5. Egyéb bevétel (kamat)

3

 

5

12.

B.  Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

13.

C.  Összes bevétel (A.+B.)

1 059

2 599

14.

D.  Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

87

1 132

15.

1. Anyag jellegű ráfordítások

0

180

16.

2. Személyi jellegű ráfordítások

0

0

17.

3. Értékcsökkenési leírás

0

0

18.

4. igénybevett szolgáltatások

82

937

19.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai -

5

15

20.

6. Egyéb ráfordítások

0

0

21.

E.  Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

0

0

22.

1. Anyagjellegű ráfordítások

0

0

23.

2. Személyi jellegű ráfordítások

0

0

24.

3. Értékcsökkenési leírás

0

0

25.

4. Egyéb ráfordítások

0

0

26.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

27.

6.  Rendkívüli ráfordítások

0

0

1

8

4

9

2

7

1

4

9

4

9

9

5

2

9

0

7

Statisztikai számjel

Az egyéb szervezet megnevezése:     Székesfehérvári Beszédhibásokért Alapítvány

Az egyéb szervezet címe:                   8000 Székesfehérvár Árpád u. 3.

KETTŐS könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített ÉVES beszámolójának EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2013. év

adatok E Ft-ban

Sor-

szám

Tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

28.

F.  Összes ráfordítás (D+E)

87

1 131

29.

G.  Adózás előtti eredmény (B-E)

 

 

30.

H.  Adófizetési kötelezettség

 

 

31.

I.  Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

 

 

32.

J.  Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

971

 

1 468

Tájékoztató adatok

33.

A.   Személyi jellegű ráfordítások

0

34.

1. Bérköltség

0

35.

Ebből:  - megbízási díjak

0

36.

- tiszteletdíjak

0

37.

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

38.

3. Bérjárulékok

0

39.

B.   A szervezet által nyújtott támogatások

0

40.

C.   Továbbutalási céllal kapott támogatás

0

41.

D.   Továbbutalt támogatás

0

Keltezés: Nagykanizsa, 2014-05-19

 

 

 

…………………………………………………….

Szervezet képviselője

 

P.H.

 

 

 

Záradék

 

 

Székesfehérvári Beszédhibásokért Alapítvány kuratóriuma a 2013. évi Közhasznúsági jelentést a 38/2014. számú határozat alapján 2014. 05. 21-én elfogadta.

Tanácsadás, vizsgálat

Előzetes bejelentkezés alapján térítésmentes beszédvizsgálatokat és tanácsadást tartunk minden korosztály számára
Vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben! Kattintson a Kapcsolat oldalunkra, kollégánk hamarosan válaszol. Köszönjük.